Aktualnie znajdujesz się w sklepie internetowym dla klientów z:   Polski.

Wprowadź numer artykułu, wybierz ilość i włóż do koszyka:
Importuj numery artykułów
-+
ZAKRES ARTYKUŁÓW
ZAKRES ARTYKUŁÓW
Ogrodnik z Austrii | STARKL E-SKLEP (https://www.starkl.pl/)

Regulamin sklepu www.starkl.pl

 

 § 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.

Sklep www.starkl.pl  działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.

Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.starkl.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.

Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.starkl.pl  zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

4.

Produkt, Asortyment, Artykuł, Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

   4.1

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

   4.2

Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

   4.3

Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1823)

   4.4

Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2 

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.starkl.pl  umożliwiający złożenie Zamówienia.

2.

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3.

KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

5.

PRODUKT, ARTYKUŁ, ASORTYMENT, TOWAR – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6.

REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
7. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.starkl.pl.
8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – STARKL zahradník spol. s r.o. z siedzibą w Czechach, Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav, wpisana przez Sąd Rejonowy w Pradze, część C, wkładka nr 4306. Spółka posiada kapitał własny w wysokości 5 179 000 CZK w całości opłacony, zarejestrowana pod numerem NIP: 5263027217, CZ18622275, REGON: 010710656, adres poczty elektronicznej (e-mail): ogrod@starkl.pl, numer telefonu infolinii 00 800 420 12 16, numer telefonu stacjonarnego +420 327 315 690.
9. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji na stronie internetowej www.opineo.pl.
10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
13. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1.

Sklep www.starkl.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski wyłącznie na rzecz Konsumentów.

2.

Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

3.

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6.

Zamówienia można składać:

   6.1

poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie (www.starkl.pl) – 24 godziny na dobę tylko podczas sezonu wiosennego i jesiennego,

   6.2

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ogrod@starkl.pl

   6.3

telefonicznie pod numerem telefonu: 00 800 420 12 16  (infolinia) lub +420 327 315 690 (stacjonarny),

   6.4 listownie na adres:  STARKL zahradník spol. s r.o., Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav, Czechy
7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 
8. Po wypełnieniu Formularza Zamówień kliknięciem okienka "Wysłać" Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na zawarte w nim warunki handlowe.  
9. Sezony wysyłkowe przebiegają dwa razy w roku zawsze w czasie, który odpowiada zarówno możliwościom przewozu żywych roślin, jak i ich wysadzeniu. 
   9.1

Zamówienia w sezonie wiosennym przyjmujemy od stycznia do pierwszych tygodni maja, wysyłanie zamówionych roślin w zależności od konkretnych gatunków od ok. połowy marca do ok. połowy maja. 

   9.2

Zamówienia w sezonie jesiennym przyjmujemy od sierpnia, wysyłanie zamówionych roślin jest możliwe według konkretnych gatunków od ok. połowy września.   

10.

Akcje promocyjne nie dotyczą zamówień na nasiona. NIE MOŻNA łączyć zamówień, w których kolejne dotyczy akcji promocyjnej/zniżki.
11. Wszystkie zdjęcia roślin umieszczone na witrynie internetowej sklepu www.starkl.pl mają wyłącznie charakter ilustracyjny i pokazują starsze rośliny uprawiane w optymalnych warunkach.
12. Sprzedawca nie ma obowiązku przyjąć zamówienie od Klienta, może również zamówienie anulować w całości lub jego część.

 

§ 4 

REJESTRACJA

1. Klient posiada możliwość wypełnienia formularza rejestracji konta w Sklepie. Umowa o prowadzenie konta w Sklepie zostaje zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia jej zawarcia, wysłanego przez Sklep pod wpisanym w formularzu adresem email. Założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne.
2. Posiadanie konta w Sklepie umożliwia dokonywanie zakupów bez podawania za każdym razem swoich danych osobowych. Logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
3. Zabronione jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.
4. Klient posiada prawo do wypowiedzenia umowy prowadzenia konta bez podania przyczyn. W celu usunięcia konta Klient musi wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta pod adres: ogrod@starkl.pl. Klient nadal będzie miał prawo do odstąpienia od umowy lub reklamacji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

§ 5 

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 7.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
3.

Dopiero potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie dwóch osobnych wiadomości e-mail. 

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest tożsame z Informacją o wysłaniu paczki. Informacja taka jest wysyłana w dniu wyekspediowania paczki do Klienta. 

5.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
   5.1 potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   5.2 link do niniejszego Regulaminu zawierającego pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy (link)
   5.3 terminy i warunki doręczania paczek (link)
6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
7. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie znajdował się w opakowaniu z zamówionymi Produktami.
8. Klient nabywa prawo własności towaru w przypadku uiszczenia całej ceny zakupu towaru. 

 

§ 6 

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. 

Sprzedawca udostępnia następujący sposób płatności: 

 

- płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

 

§ 7 

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1.  Koszty dostawy Produktu są wskazywane w trakcie procesu składania Zamówienia.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika: 
   2.1 Ze względu na charakter Produktu, którym są żywe rośliny oraz nasiona, czas kompletowania Produktu wynosi do 150 dni kalendarzowych od momentu złożenia Zamówienia. 
   2.2 Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). 
3.

Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. Klient nie może wyznaczać godziny ani sposób doręczenia przesyłki. Opłata za dostarczenie paczki wynosi: 

- 16,50 zł (krzewy, drzewka, cebule, trawy i inne małe rośliny)

- 15,90 zł (nasiona)  

19,50 zł (drzewka i rośliny pienne)  

Podczas wypełniania formularza zamówieniowego system wyświetli koszt transportu. Kiedy paczka zostanie skompletowana Klient otrzyma wiadomość email i/lub SMS o wysłaniu paczki.

Minimalna wartość zamówienia: 49,- zł

4. Materiał roślinny dostarczamy w czasie odpowiednim do sadzenia. Wysyłka ma miejsce według konkretnego asortymentu dzięki czemu gwarantujemy, że zamówienie będzie zrealizowane w najlepszym terminie.
   4.1 Sezon wiosenny
        a) od pierwszych tygodni marca do kwietnia - nasiona są wysyłane w czasie, w którym nie zagrażają już największe przymrozki. (Zamówione nasiona będą wysłane w oddzielnej przesyłce. Nasiona wysyłane są z innych hal ekspedycyjnych i dlatego z powodów technicznych nie można ich wysłać razem z innymi zamówionymi Produktami), 
        b) od pierwszych tygodni marca do ok. końca maja - rośliny cebulowe, rośliny trwałe, róże, krzewy i drzewa owocowe, krzewy ozdobne i okrywowe, iglaki, rośliny pnące, żywopłoty, 
        c) od końca marca do ok. końca maja - rośliny balkonowe, pojemnikowe i pokojowe; 
   4.2 Sezon jesienny
        a) od pierwszych tygodni września do ok. końca listopada - rośliny cebulowe, rośliny w doniczkach, 
        b) od pierwszych tygodni października do ok. końca listopada - rośliny sadzone w gruncie (goły korzeń), róże, drzewa i krzewy owocowe, sadzonki żywopłotów, rośliny pnące (dokładny termin nie jest ustalany z Klientem i zależy od aktualnych warunków klimatycznych, rośliny z gołymi korzeniami można wysyłać w stadium okresu wegetacyjnego), 
        c)

od ok. połowy października do ok. końca listopada - winorośle, część drzew i krzewów owocowych, żywopłotów oraz róż (dokładny termin zależy od aktualnych warunków klimatycznych - rośliny z gołymi korzeniami można wysyłać w stadium okresu wegetacyjnego),

5.  Na prośbę Klienta Zamówienie może zostać rozdzielone na dwie lub więcej przesyłek. Rośliny, które można wysłać wcześniej mogą zostać rozdzielone do kilku przesyłek (prośbę należy wpisać do pola z informacją dla sklepu podczas wypełniania Formularza Zamówienia lub poinformować na adres e-mail: ogrod@starkl.pl). Do każdej kolejnej, rozdzielonej na prośbę Klienta przesyłki zostanie doliczona połowa opłaty transportowej.
6. Zamówienie może zostać rozdzielone do kilku paczek również przez Sprzedawcę a to ze względu na ilość zamówionych artykułów i mogą zostać doręczone Klientowi w różnych terminach. Klientowi opłata transportowa naliczana jest tylko jednokrotnie tzn. kolejne koszty dostawy paczek dotyczące tegoż jednego zamówienia ponosi Sprzedawca.
7.  Zamówione nasiona wysyłane zostaną w oddzielnej przesyłce (nie można dołączać innych Produktów do paczki z nasionami).
8.  Wysyłanie roślinnego materiału żywego przeprowadza się zawsze na podstawie aktualnych warunków klimatycznych odpowiadających możliwości bezpiecznego transportu, z tego powodu rośliny można wysyłać tylko kilka tygodni w roku.  

 

§ 8 

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu gwarancji. 
   1.1 Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  
   1.2 Okres gwarancji obejmującej przyjęcie i ukorzenienie się roślin (Produktów) wynosi 6 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta. 
   1.3 Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT. 
   1.4 Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie Cywilnym. 
2. Reklamacja z tytułu rękojmi. 
   2.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne są określone w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 
   2.2 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Nie dotyczy to roślin z krótkim okresem żywotności np. balkonowych lub innych jednorocznych. Ich krótką żywotność nie można uważać za wadę, ponieważ jest to ich cecha naturalna.
   2.3 Jeżeli produkt jest obarczony wadą wówczas Klient może żądać: obniżenia ceny Produktu, wymiany Produktu lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada produktu jest istotna.  
   2.4 Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty  wymiany ponosi Sprzedawca. 
   2.5 Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży i w zamian zaproponować wymianę pod warunkiem ich niezwłocznej realizacji oraz braku nadmiernej niedogodności dla Klienta. 
   2.6 Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ogrod@starkl.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 00 800 420 12 16  (infolinia) lub +420 327 315 690 (stacjonarny), ewentualnie pisemnie na adres: STARKL zahradník spol. s r.o., Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav, Czechy. 
   2.7 W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 
   2.8 Dla oceny wad fizycznych Produktu Sprzedawca może zażądać przesłanie Produktu na adres: STARKL zahradník spol. s r.o., Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav, Czechy. 
   2.9 Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia. 
   2.10 W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad. 
   2.11 Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze, poprzez pocztę elektroniczną lub na innym trwałym nośniku.  

 

§ 9 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt. 10 niniejszego paragrafu Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ma prawo do skorzystania ze wzoru oświadczenia, który może zapisać na swoim komputerze w formacie PDF: klinij tutaj >>> 
2. W razie odstąpienia od umowy Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. 
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: STARKL zahradník spol. s r.o., Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav, Czechy 
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 
5. Z zastrzeżeniem pkt. 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt. 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy. 
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy. 
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży: 
   10.1

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

   10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, 
   10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,  
   10.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 
   10.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. 
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi) w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym. 

 

§ 10 

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:  
   1.1 zawieranie Umów Sprzedaży Produktu, 
   1.2 Newsletter, 
   1.3 System Opinii. Wszelkie informacje publikowane na stronie internetowej www.opineo.pl:
  1.3.1    muszą być zgodne z prawdą,
  1.3.2    nie mogą naruszać praw osób trzecich,
  1.3.3    muszą być zgodne z zasadami współżycia społecznego,
  1.3.4    nie mogą utrudniać korzystania ze strony.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie. 
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§11 

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. 
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:  
   2.1 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę. 
   2.2  umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. 
   2.3 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę. 
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:  
   3.1 komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu, 
   3.2 dostęp do poczty elektronicznej, 
   3.3 przeglądarka internetowa, 
   3.4 włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. 
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. 
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 

§12 

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ogrod@starkl.pl 
2. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. 
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
4.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób. 

 

§13 

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej: 
   1.1 Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter). 
   1.2 Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ogrod@starkl.pl 
   1.3  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 
   1.4 Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 

 

§14 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.starkl.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością STARKL zahradník spol. s r.o. z siedzibą w Czechach, Kalabousek 1661, 286 01 Čáslav, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000078804, NIP: 5263027217, CZ18622275, REGON: 010710656. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.starkl.pl  bez zgody Usługodawcy. 
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.starkl.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.starkl.pl  należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem  www.starkl.pl użyte są w celach informacyjnych.  

 

§15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim. 
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 
3. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. 
4.  Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 5 niniejszego paragrafu. 
5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
   5.1 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)
   5.2 Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
7. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/